Vratislavia Tango Festiwal 3-5 czerwiec 2022 r.

Drodzy Tangowi Przyjaciele,

zapraszamy na Vratislavia Tango Festiwal, który będzie połączeniem tradycji i nowoczesności. Spotkaniem tangeros tańczących do muzyki Złotej Ery Tanga i tych, którzy kochają nowoczesne rytmy.

Pozostajemy w nadziei, że każdy znajdzie na festiwalu coś dla siebie i dołożymy wszelkich starań, żebyście cudownie spędzili czas nie tylko na milongach ale również spotykając przyjaciół i odkrywając niesamowitą atmosferę Wrocławia.

festiwal z utrzymanym balansem płci i limitem osób


Dear Tango Friends,


we invite you to the Vratislavia Tango Festival, which will be a combination of tradition and modernity. A meeting of tangueros dancing to the music of the Golden Age of Tango and those who love modern rhythms.


We hope that everyone will find something for themselves at the festival and we will make every effort for you to have a wonderful time not only at milongas but also meeting friends and discovering the amazing atmosphere of Wrocław.

A festival with a maintained gender balance and a limit of peopleCo Was czeka:

 • muzyka przygotowana z pasją przez zaangażowanych Djów,

 • blisko 40 godzin tanga,

 • jedyny w Polsce koncert na żywo Miguela di Genova wraz z zespołem OTROS AIRES,

 • pokaz Maestros Ryszard Musial and Monika Wydrowska,

 • piękny zabytkowy obiekt budynku NOT w ścisłym centrum Wrocławia, z dogodnym dojazdem z każdej części miasta, trzykondygnacyjna aula o powierzchni 350 m2,

 • napoje (kawa, herbata, woda) ciasteczka, owoce podczas festiwalu,

 • możliwość skorzystania z bogatej oferty restauracji festiwalowej, bez konieczności opuszczania budynku ,

 • możliwość zwiedzania Wrocławia zabytkowym XIX wiecznym tramwajem JAŚ i MAŁGOSIA wraz z przewodnikami w języku polskim i angielskim,

 • możliwość skorzystania z noclegów w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca festiwalowego (od 150-250 m). Historyczne Hotele Wrocławia, noclegi w klimatycznych pokojach (cena specjalna dla uczestników).What awaits you:

 • music prepared with passion by committed DJs

 • nearly 40 hours of tango

 • the only live concert in Poland of Miguel di Genova with the band OTROS AIRES

 • show MaestrosRyszard Musial and Monika Wydrowska

 • a beautiful historic building of NOT in the very center of Wrocław, with easy access from every part of the city, a three-story hall with an area of 350 m2

 • drinks (coffee, tea, water), cookies, fruit during the festival

 • possibility of using the rich offer of the festival restaurant without leaving the building

 • the possibility of visiting Wrocław by a historic 19th-century tram JAŚ and MAŁGOSIA with guides in Polish and English

 • possibility of accommodation in the immediate vicinity of the festival site (150-250 m). Historic Hotels of Wrocław, accommodation in atmospheric rooms (special price for participants)

Udział w festiwalu


W celu wprowadzenia komfortu dla uczestników Festiwalu Vratislavia, wprowadziliśmy rejestrację osób z zasadą utrzymania balansu płci. Nie oznacza to, że nie można zarejestrować się solo. Zapraszamy również osoby bez pary, być może trzeba będzie poczekać na potwierdzenie nieco dłużej, postaramy się w miarę możliwości kojarzyć osoby solo z zachowaniem powyższej zasady.

W celu stworzenia komfortu na parkiecie wprowadziliśmy limit osób biorących udział w festiwalu. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z zasadą bilansu oraz dokonanie opłaty.

W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie (nie jest on równoznaczny z przyjęciem na festiwal). W ciągu kilku dni od wysłania formularza otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia wraz z podaniem numeru konta.

Po opłaceniu pełnej kwoty na wskazanego maila wyślemy potwierdzenie, które będzie równoznaczne z przyjęciem na festiwal.


Participation in the festival

In order to bring comfort to the participants of the Vratislavia Festival, we have introduced the registration of people with the principle of maintaining gender balance. This does not mean you cannot solo register. We also invite people without a partner, you may have to wait a little longer for confirmation, we will try to match solo people, if possible, respecting the above rule.


In order to create comfort on the dance floor, we have introduced a limit of people participating in the festival. The decisive factor is the order of applications together with the balance rule and payment.


In order to apply, please fill in the application form on the website (it is not tantamount to being admitted to the festival). Within a few days of sending the form, you will receive a confirmation of acceptance along with the account number.


After paying the full amount, we will send a confirmation to the indicated e-mail, which will be tantamount to acceptance for the festival.Cennik festiwalu


przewidujemy możliwość wpłaty w złotówkach lub euro.

Cena do 31 marzec 360 zł, (85 euro)

Cena do 30 kwiecień 390 zł, (90 euro)

Cena od 1 maja 430 zł, (100 euro)

W cenie Festiwalu:

 • udział we wszystkich milongach festiwalu,

 • udział w koncercie na żywo Miguela di Genova wraz z zespołem OTROS AIRES,

 • udział w pokazie maestros,

 • napoje (kawa, herbata, woda) ciasteczka, owoce podczas festiwalu.Festival pricelist


we provide the option of paying in PLN or EUR


Price until March 31, PLN 360 (€ 85)


Price until April 30, PLN 390, (€ 90)


Price from May 1, 430 PLN (€ 100)


What is included in the festival price

 • participation in all festival milongas

 • participation in a live concert of Miguel di Genova with the OTROS AIRES band

 • participation in the maestros show

 • drinks (coffee, tea, water), cookies, fruit during the festival
Miejsce festiwalu


Głównym miejscem w którym odbywać będą milongi festiwalowe to budynek usytuowany w centrum Wrocławia: NOT Wrocław, ul. Piłsudskiego 74.

Gmach NOT-u to zabytkowy budynek z 1896 roku w stylu neobarokowym, dawna siedziba śląskiego sejmu krajowego. Szczególne walory architektoniczne posiada Aula z jednym z największych świetlików we Wrocławiu w której odbywać będą się milongi festiwalowe. Na półpiętrze gmachu NOT-u znajduje się kamienna ławeczka a nad nią świetlik z oryginalną, przedwojenną kratą. Stara wrocławska legenda głosi, że na każdą Tangerę, która przysiądzie na ławeczce przed wejściem na parkiet czekają niezapomniane doznania taneczne tego wieczoru

W celu zapewnienia komfortu zapewniamy pokoje w formie szatni odrębne dla Pań i Panów (na przebranie, odpoczynek, ploteczki).

Uwaga: brak parkietu, ale powierzchnia bardzo dobrze nadająca się do tańca…wypróbowaliśmy!!


Festival venue


The main place where the festival milongas will be held is the building located in the center of Wrocław: NOT Wrocław, 74, Piłsudskiego Street.


The NOT building is a historic building from 1896 in the neo-baroque style, the former seat of the Silesian national parliament. The aula with one of the largest skylights in Wrocław, where the festival milongas will take place, has a special architectural value. On the mezzanine of the NOT building there is a stone bench and above it a skylight with an original pre-war grating. An old Wrocław legend says that for every tanguera that sits on this bench before entering the dance floor will experience unforgettable tandas that evening.

In order to ensure comfort, we provide rooms in the form of separate cloakrooms for ladies and gentlemen (for changing, rest and gossip).


Note: no wooden dance floor but very danceable surface ... we have tried it!!
Restauracja festiwalowa


Zapraszamy do skorzystania z restauracji Polskie Smaki znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca festiwalowego, bez konieczności opuszczania budynku. Jest to wysoko notowana, słynąca z tradycyjnej polskiej kuchni restauracja rodzinna. Możliwość skorzystania z restauracji oraz baru będzie przez cały czas trwania milong.

Na kawy, herbaty zakupione w restauracji rabat dla uczestników 15%, dania obiadowe 10%

Link do menu strony: http://restauracjapolskiesmaki.pl/o-nas/

Festival restaurant


We invite you to use the Polskie Smaki restaurant located in the immediate vicinity of the festival venue, without leaving the building. It is a highly rated family restaurant famous for its traditional Polish cuisine. The possibility of using the restaurant and bar will be throughout the duration of the milongas.


15% discount for participants for coffee, tea purchased in the restaurant, 10% for dinner


Link to the website menu: http://restauracjapolskiesmaki.pl/o-nas/


Wycieczka turystyczna po Wrocławiu zabytkowym tramwajemZapraszamy chętnych do zwiedzenia Wrocławia zabytkowym tramwajem "Jaś i Małgosia"

Termin : 5.06(niedziela) godzina 10.30 - zbiórka przy budynku Opery Wrocławskiej

Czas trwania : 2 godziny

Wycieczka z przewodnikami w j ezyku polskim i angielskim

Ilość osób ograniczona do 50

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń w formularzu rejestracyjnym


Tramwaj „Jaś i Małgosia ” (typ L H rok produkcji -1901 ) zabierający jednorazowo do 50 osób. Nazwa wozów nawiązuje do kamieniczek usytuowanych w północno – zachodnim narożniku Rynku gdzie m. in. znajduje się siedziba Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Tramwaj „Jaś i Małgosia ” ze względu na swój zabytkowy charakter bierze udział w paradach i pokazach organizowanych przez różne organizacje we Wrocławiu.


A tourist trip around Wrocław by a historic tram


We invite everyone to visit Wrocław on the historic tram "Jaś i Małgosia"


Date: 5.06 (Sunday) 10.30 am - meeting at the Wrocław Opera building


Duration: 2 hours


Tour with guides in Polish and English


The number of people is limited to 50


The order of applications in the registration form decides about participation


The "Jaś i Małgosia" tram (type L H year of production -1901) taking up to 50 people at a time. The name of the wagons refers to the tenement houses situated in the north-west corner of the Market Square, where, among others, the seat of the Society of Wrocław Enthusiasts is located. Due to its historic character, the “Jaś i Małgosia” tram takes part in parades and shows organized by various organizations in Wrocław.