1. Postanowienia ogólne

  1. Vratislavia Tango Festiwal zwany dalej “festiwalem” jest wydarzeniem organizowanym przez Fundację Vratislavia Tango Festiwal z siedzibą wwe Wrocławiu ul. M.C. Skłodowskiej 36 /12 , KRS 0000937885, zwanej dalej Fundacją.

  2. Miejsce odbywania się imprezy: Dom Technika NOT ul. ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

  3. Czas trwania imprezy: 3-5.06.2022

  4. Program maratonu dostępny jest na oficjalnej stronie wydarzenia: https://www.vratislaviatango.com/

  5. Ustalenia niniejszego regulaminu stanowią integralną część rejestracji na Maraton oraz obowiązują każdego Uczestnika w trakcie całej imprezy.

 2. Jak się zarejestrować

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się : https://www.vratislaviatango.com/rejestracja.

  2. Otrzymasz automatyczną wiadomość potwierdzającą Twoją rejestrację, która nie jest jednoznaczna z przyjęciem na festiwal.

  3. Zarejestrować się możesz w parze lub solo.

  4. Rejestrując się w parze Twój partner wypełnia formularz niezależnie.

  5. Pamiętaj, że zgłoszenia przesłane przez pary rozpatrywane są w pierwszej kolejności.

  6. Rejestrując się na festiwal opłacasz tylko uczestnictwo.

  7. Koszt uczestnictwa uzależniony jest od daty Twojej rejestracji.

  8. W formularzu podaj dane, które można będzie potwierdzić Twoim dowodem tożsamości przy pierwszym pojawieniu się na imprezie.

  9. Rejestracja dokonywana jest na całość wydarzenia.

 3. Warunki rejestracji, płatności i rezygnacji

  1. W terminie do 14 dni od rejestracji wyślemy maila o akceptacji uczestnictwa, i warunkach płatności.

  2. Po dokonaniu wpłaty w wysokości 100% kosztów festiwalu stajesz się pełnoprawnym uczestnikiem festiwalu.

  3. Rezygnacja z wydarzenia (festiwalu). W takim przypadku proponujemy trzy rozwiązania : 1. Odstąpienie swojego uczestnictwa innej osobie informując o tym organizatora: vratislaviatango@gmail.com (osoba ta powinna zarejestrować się przez formularz zgłoszeniowy i opłacić swoje uczestnictwo w wydarzeniu). 2. Przeniesienie opłaty na kolejny termin wydarzenia ( bez potrzeby ponownej rejestracji). 3. Zwrot opłaty za uczestnictwo (kwota zwrotu jest uzależniona od poniesionych kosztów organizowania wydarzenia) nie większa jak 70% wpłaty.

  4. Dokonamy zwrotu na wskazane przez Ciebie konto w ciągu 14 dni od zawiadomienia.

  5. Fundacja nie ponosi kosztów prowizji bankowych, kosztów płatności kartą bądź przewalutowania.

  6. Rezygnacja z wydarzenia możliwa jest do 30 dni od jego realizacji tj. do 02.05.2022r. Po tym terminie nie ma możliwości rezygnacji z imprezy, ani tym samym zwrotu pieniędzy.

 4. Zasady obowiązujące podczas festiwalu

  1. Przy pierwszym wejściu na teren budynku festiwalowego otrzymasz opaskę na nadgarstek.

  2. Opaska upoważnia do udziału w imprezie, jej noszenie w trakcie całego wydarzenia jest obowiązkowe.

  3. Każdy Uczestnik festiwalu zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej i norm społecznych.

  4. Na teren odbywania się festiwalu nie będą wpuszczane osoby agresywne, pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

  5. Palenie jest zabronione na terenie całego obiektu w którym odbywa się festiwal.

 5. Odpowiedzialność Fundacji

  1. Fundacja odpowiada za prawidłowy i zgodny z programem przebieg festiwalu.

  2. W przypadku, gdy impreza nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Fundacji, Fundacja zwróci całość kwoty wpłaconej przez Uczestnika na wskazane przez niego konto bankowe w ciągu 14 dni roboczych od daty wydarzenia.

  3. W przypadku, gdy Festiwal nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Fundacji np. pandemia, pożar, klęska żywiołowa itp., uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Festiwalu. Wszystkie wpłaty przeniesione zostają na kolejną edycję, a jego uczestnicy zostaną o tym poinformowani pocztą e-mail.

  4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu Uczestnika, które zostały spowodowane wskutek działania innych Uczestników.

  5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie uszkodzenia mienia na terenie odbywania się festiwalu.

  6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas trwania Festiwalu.

 6. Postanowienia końcowe

  1. Fundacja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie oraz programie imprezy.

  2. Fundacja zastrzega sobie możliwość usunięcia osoby naruszającej Regulamin z miejsca odbywania się festiwalu bez prawa do powrotu na teren festiwalu lub żądania zwrotu jakichkolwiek nakładów poniesionych w związku z udziałem w wydarzeniu, w tym opłaty za udział.

  3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Festiwalu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Fundacji.

  4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.vratislaviatango.com/ oraz w trakcie trwania festiwalu – przy wejściu na teren wydarzenia.

  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Fundacji.

Wysyłając formularz rejestracyjny na Vratislavia Tango Festiwal na rok 2022 zgadzasz się na przetwarzanie przez Fundację Vratislavia Tango Twoich danych osobowych zawartych w formularzu.
Informacje RODO

 1. Wysyłając formularz rejestracyjny na Vratislavia Tango Festiwal zgadzasz się na przetwarzanie przez Fundację Vratislavia Tango Twoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Fundacją.

 3. Administratorem danych osobowych użytkowników portalu https://www.vratislaviatango.com/ jest Fundacja Vratislavia Tango z siedzibą we Wrocławiu 50-369 ul. M.C. Skłodowskiej 36/12 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000937885, (dalej: „Fundacja”). Dane kontaktowe Fundacji adres e-mail: vratislaviatango@gmail.com

 4. Fundacja przetwarza dane osobowe w celach:

  1. świadczenia usługi prowadzenia systemu rezerwacji milong i innych wydarzeń oferowanych przez Fundację, za pośrednictwem strony internetowej https://www.vratislaviatango.com/. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  2. sprzedaży warsztatów, milong i innych wydarzeń oraz produktów oferowanych przez Fundację – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  5. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Fundacją.

 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 7. Odbiorcami danych osobowych będą:

  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Fundacji w celu obsługi portalu https://www.vratislaviatango.com/ oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Fundacji

 8. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 9. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie kontaktując się z nami pod adresem : vratislaviatango@gmail.com Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Fundacji z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Festival Regulations / GDPR


General provisions


Vratislavia Tango Festival, hereinafter referred to as the "festival", is an event organized by the Vratislavia Tango Festival Foundation with its seat in Wrocław,36 M.C. Skłodowskiej Str. Flat 12, KRS 0000937885, hereinafter referred to as the Foundation.


Place of the event: Dom Technika NOT, 74, Piłsudskiego Str., 50-020 Wrocław


Duration of the event: 3-5/06/2022


The festival program is available on the official website of the event: https://www.vratislaviatango.com/


The provisions of these regulations are an integral part of the registration for the Marathon and apply to each participant throughout the event.


How to register


Fill out the application form located at: https://www.vratislaviatango.com/rejestracja.


You will receive an automatic message confirming your registration, which is not tantamount to being accepted into the festival.


You can register as a pair or solo.


When registering in a pair, your partner fills in the form independently.


Remember that pair submissions are processed first.


By registering for the festival, you pay only for participation.


The cost of participation depends on the date of your registration.


Provide data in the form that can be confirmed with your ID card when you first appear at the event.


Registration is made for the entire event.


Registration, payment and cancellation conditions


Within 14 days of registration, we will send an e-mail about the acceptance of participation and payment conditions.


After making a payment of 100% of the festival costs, you become a full participant of the festival.


Cancellation of an event (festival). In this case, we propose three solutions: 1. Withdrawal from participation and shifting it to another person and informing the organizer about it: vratislaviatango@gmail.com (this person should register via the application form and pay for participation in the event). 2. Transferring the fee to the next date of the event (no need to re-register). 3. Reimbursement of the participation fee (the amount depends on the costs of organizing the event), not more than 70% of the payment.


We will make a refund to the account indicated by you within 14 days of notification.


The Foundation does not bear the costs of bank commissions, card payments or currency conversion.


Resignation from the event is possible up to 30 days before its implementation, i.e. until 02/05/2022. After this date, it is not possible to resign from the event, and thus no refund.


Rules applicable during the festival


The first time you enter the festival building, you will receive a wristband.


The band entitles you to participate in the event, wearing it during the entire event is obligatory.


Each participant of the festival is obliged to follow the rules of personal culture and social norms.


Aggressive people or under the influence of alcohol or psychoactive substances will not be allowed to enter the festival area.


Smoking is prohibited in the entire festival facility.


Liability of the Foundation


The Foundation is responsible for the proper and program-compliant course of the festival.


If the event does not take place for reasons attributable solely to the Foundation, the Foundation will return the entire amount paid by the participant to the bank account indicated by the participant within 14 working days from the date of the event.


In the event does not take place for reasons beyond the Foundation's control, e.g. pandemic, fire, natural disaster, etc., the participant is not entitled to compensation or reimbursement of any fees related to participation in the Festival. All payments will be transferred to the next edition, and participants will be informed by e-mail.


The Foundation is not responsible for any damage to the health of the participant, which was caused by the actions of other participants.


Participants bear full financial responsibility for property damage they have caused on the festival grounds.


The Foundation is not responsible for the participants' belongings that may be lost, damaged or stolen during the Festival.


Final Provisions


The Foundation reserves the right to introduce changes to the regulations and program of the event.


The Foundation reserves the right to remove a person violating the Regulations from the festival venue without the right to return to the festival site or to demand reimbursement of any expenses incurred in connection with participation in the event, including participation fees.


Any disputes that may arise from participation in the Festival will be settled by the court competent for the seat of the Foundation.


The regulations are available on the website https://www.vratislaviatango.com/ and during the festival - at the entrance to the event area.


In matters not covered by the Regulations, the provisions of the Polish Civil Code shall apply.


The Regulations come into force on the day of announcement and are valid until the official end of the event by the Foundation.


By submitting the registration form for the Vratislavia Tango Festival 2022, you consent to the processing of your personal data contained in the form by the Vratislavia Tango Foundation